Przy pracy GWC GEOSTRONG prawidłowo dobranego uzyskujemy: Latem z temp. + 35oC po przejściu przez wymiennik +17oC. Przy gruntach wilgotnych +16oC Po długich upałach trwających powyżej trzech tygodni temperatura może się podnieść ale maksymalnie do +17.5oC . Zimą przy mrozach do minus 10oC temperatura po przejściu przez wymiennik jest zawsze dodatnia. Może być przy mrozach minus 25oC trwających kilka tygodni, że temperatura powietrza spada do zera stopni, ale nigdy nie będzie temperatury minusowej. Lokalizacja GWC w obrysie fundamentów lub pod płytą fundamentową podniesie sprawność wymiennika i np. zimą obojętnie przy jakich dużych mrozach osiągniemy zdecydowanie większą dodatnią temperaturę ( ale max +5oC).

Warunkiem jest wykonanie prawidłowo dobranego GWC GEOSTRONG w zakresie ilości przepływu powietrza i zarazem kubatury domu. Wykonanie GWC GEOSTRONG eliminuje potrzebę instalacji klimatyzacji pod warunkiem dostarczenia w upalne dni, do domu powietrza schłodzonego do temp +17oC ale w ilości minimum półtorakrotnej w stosunku do kubatury domu. W pozostałych miesiącach dostarczamy do domu tylko ilości powietrza w wielkości tzw. higienicznej to jest 20 m3 na osobę dorosłą i 10 m3 na dziecko. Średnio około 100 do 120 m3 powietrza/ godz. Uwzględnić należy ilości powietrza wynikające z normy PN-83/B-03430/Az3:2000, oraz wytyczne w zakresie krotności wymian powietrza dla obiektów mieszkalnych w stosunku do ich kubatury.

Trzeba zauważyć, że chłodzenie powietrza jest trzykrotnie droższe od jego ogrzania. A nadchodzą coraz częściej upalne lata.

GWC GEOSTRONG zapewni w domu schłodzenie - klimatyzację gdy nastąpi właściwa wymiana powietrza w stosunku do kubatury, co jest konieczne do dobrego schłodzenia. Tu decyduje o schłodzeniu domu nie tylko temperatura wyjściowa z GWC GEOSTRONG ale ilość powietrza wtłaczanego do domu. Sytuacja jest ta sama co w samochodach z klimatyzacją np. manualną. Załączenie klimatyzacji bez załączenia wentylatorów - dmuchaw dających odpowiednią ilość powietrza nie schłodzi samochodu, podobnie zimą bez odpowiedniego strumienia ciepłego powietrza nie zagrzejemy samochodu.

Dużą rolę ma również właściwa izolacja domu oraz zasłony - rolety w oknach odcinające promienie słoneczne od strony południowej.

Okno o wymiarach 1,4 m x 1,4 m skierowane na południe ( przy temperaturze zewnętrznej +36oC ) bez żadnych zasłon daje ok 2 kW mocy grzewczej ( wg badań Politechniki Częstochowskiej) Jeżeli mamy takie trzy okna to jest ok 6 kW ciepła dostarczanego ciepła w upalne dni do domu. Z ponad trzydziestoletniej praktyki w montażu GWC a zarazem z kilkunastoletniej pracy opomiarowanej instalacji GWC we własnym domu wynika, że klimatyzatory nie są potrzebne jeżeli zadbamy o nieprzegrzewanie pomieszczeń. Uważać należy również na okna połaciowe - dachowe. Wg badań czołowego Polskiego producenta okien takie „okienko” generuje na dywanie temperaturę nawet ponad 60oC.

W domu możemy w upalne lato, jeżeli zadbamy o prawidłową izolację ścian, dachu i okien utrzymać temperaturę maksymalnie ~24oC . Z kolei pomiary na czerpniach powietrza zamontowanych nielogicznie ale zgodnie z prawem budowlanym, 2m nad poziomem terenu w pełnym słońcu wskazują, że przy 35oC rozgrzana blacha chromoniklowa tej czerpni ma temperaturę powyżej 75 oC. Czyli podgrzewamy i tak gorące powietrze w czerpni żeby je schłodzić w GWC . Dlatego czerpnie umieszczamy zdecydowanie w cieniu ( np. od strony północnej lub pod drzewami ) i możliwie nisko nad trawą tam jest przyjemny chłód. Kłóci się to z normą PN-EN 13779:2008 o lokalizacji czerpni powietrza powyżej 2m npt ale przepisy te opracowane są dla budynków niemieszkalnych i lokalizacji czerpni powietrza w rejonie parkingów dla ponad 20 samochodów.

Zasady lokalizowania czerpni i wyrzutni powietrza

Zasady montażu czerpni i wyrzutni powietrza omawiają:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Polska norma PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji

W rozporządzeniu jw. przepisy odnośnie zasad sytuowania czerpni i wyrzutni powietrza pojawiają się w §152:

1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza.

2. Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń.

3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niż 20 samochodów, miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.

4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane, aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której są zamontowane, oraz aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

5. Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń, zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone w przepisach odrębnych, dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze zewnętrzne, powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery.

Montaż GWC GEOSTRONG z warstwą zeolitu

Co daje zeolit jako podbudowa w GWC GEOSTRONG? Według badań akredytowanego laboratorium PZH -Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie gruntowe wymienniki ciepła bezprzeponowe zlokalizowane na podłożu dolomitowym są w stanie zredukować ilość bakterii o 99 % i grzybów o 98%. Badania były prowadzone na wymiennikach gruntowych po ich dziesięcioletniej ciągłej pracy.

Dolomity podobnie jak wapienie są adsorbentami czyli wszelkie zanieczyszczenia w postaci bakterii, i grzybów oraz inne, zbierają się na ich powierzchni i tam następuje ich redukcja. Prof .dr hab. inż Maciej Pawlikowski z Katedry Mineralogii AGH który prowadził badania nad przydatnością minerałów w zakresie oczyszczania powietrza między innymi z bakterii i grzybów w systemach GWC, wskazał minerał ZEOLIT jako o wiele lepszy do tego celu w stosunku do innych minerałów.

Wg jego badań i opracowania minerał ZEOLIT posiada 10 000 razy (dziesięć tysięcy) większe możliwości sorpcyjne od dolomitu. Wynika to z tego że ZEOLIT w budowie podobny jest budowy pumeksu. Wszelkie wolne przestrzenie wewnątrz jego struktury szkieletowej są zdolne pochłaniać zanieczyszczenia w tym pierwiastki toksyczne . Według Prof .dr hab. Aleksandry Badory z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ( dane z pracy naukowej wydanej w formie książki ,,Sorbenty mineralne w środowisku” cytuję: ,,Przyjmuje się, że w jednym gramie zeolitu długość wszystkich porów osiąga wartość rzędu 200 milionów kilometrów'' koniec cytatu ze str 50. Inny cytat: ,,W zeolicie zawarty jest klinoptylolit, który posiada aktywną powierzchnię absorpcji zanieczyszczeń w wielkości od 700 do 1000 metrów kwadratowych na jeden gram tego minerału”.

W opracowaniu Prof .dr hab. inż Macieja Pawlikowskiego jest to wartość 1200 metrów kwadratowych na gram. Różnice wynikają z wielu rodzajów badanego zeolitu. Podobnie jak z oceną przydatności dolomitów w GWC w zależności z którego złoża pochodzą, a których rozróżnia się ponad 150 odmian.

Mając doświadczenie i wiedzę w zakresie pozytywnego działania powyższych minerałów w podbudowie dla GWC GEOSTRONG można stosować dolomity, którymi zasypana jest geokrata komórkowa o grubości 5 cm z górną warstwą zeolitu o grubości 1 cm.

Z uwagi, że zeolit nawet przy cienkiej warstwie spełniać będzie rolę idealnego filtra powietrza świadczą o tym wyniki badań załączone do ,,Wniosku patentowego” zgłoszonego do Urzędu Patentowego . Niestety na tym etapie wniosku patentowego nie możemy umożliwić całości opracowania.

ZŁOTY MEDAL

BUDMA 2007

ZŁOTY MEDAL

KATOWICE 2007

ZŁOTY KASK

KRAKÓW 2005

ZŁOTY FILAR BUDOWNICTWA

BIELSKO-BIAŁA 2006